Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Připojení kabelů

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11), abyste snížili riziko vzniku požáru. Pro uživatele v Austrálii je třeba, aby jejich kabel byl schválen organizací Australian Communications and Media Authority.

Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

Tlačítko Funkce

1

Konektor napájecího kabelu

Tiskárnu připojte k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

2

Vypínač

Zapnutí nebo vypnutí tiskárny

3

Port Ethernet

Připojení tiskárny k síti Ethernet

4

Port EXT

Slouží k připojení dalších zařízení (telefonu nebo záznamníku) k tiskárně a k telefonní lince. Tento port použijte, pokud nemáte pro tiskárnu samostatnou faxovou linku a pokud je tato metoda připojení podporována v dané zemi nebo oblasti.

Poznámka:  Abyste se dostali k tomuto portu, musíte vyjmout záslepku adaptéru.

5

Port LINE

Po připojení tiskárny k aktivní telefonní lince prostřednictvím standardní zásuvky na zdi (RJ‑11), filtru DSL nebo adaptéru VoIP či jiného adaptéru, který umožňuje přístup k telefonní lince, budete moci odesílat a přijímat faxy.

6

Port USB tiskárny

Připojte tiskárnu k počítači.

7

Otvor pro zabezpečení

Připevněte zámek, abyste zajistili tiskárnu na místě.

Byl tento článek užitečný?
Top