Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

Menyen Generelle innstillinger

BrukTil

1  Dette menyelementet vises bare på skrivermodeller med berøringsskjerm.

2  Dette menyelementet vises bare på skrivermodeller uten berøringsskjerm.

  Kontrollpanelspråk

 • Engelsk
 • Francais
 • Deutsch
 • Italiano
 • Espanol
 • Dansk
 • Norsk
 • Nederlands
 • Svenska
 • Portuguese (Portugisisk)
 • Suomi
 • Russisk
 • Polski
 • Gresk
 • Magyar
 • Turkce
 • Cesky
 • Forenklet kinesisk
 • Tradisjonell kinesisk
 • Koreansk
 • Japansk

Angi språket for teksten som vises på skjermen.

Merk:  Ikke alle språk er tilgjengelige på alle modellene. Det kan være nødvendig å installere en spesiell maskinvare for enkelte språk.

  Vis anslag for rekvisita

 • Vis anslag
 • Ikke vis anslag

Vis anslag for rekvisita på kontrollpanelet, fra Embedded Web Server, menyinnstillingene og enhetsstatistikkrapportene.

  Øko-modus

 • Av
 • Energi
 • Energi/papir
 • Papir

Reduser bruk av energi, papir eller spesialpapir.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Av. Denne innstillingen tilbakestiller skriveren til de opprinnelige standardinnstillingene.
 • Hvis du angir øko-modus for Energi eller Papir, kan det påvirke skriverens ytelse, men ikke utskriftskvaliteten.

  Stillemodus

 • Av

Reduser skriverstøyen.

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

  Kjør innledende oppsett

 • Ja
 • Nei

Kjør installeringsveiviseren.

  Tastatur1

 • Tastaturtype
  • Engelsk
  • Francais
  • Francais Canadien
  • Deutsch
  • Italiano
  • Espanol
  • Gresk
  • Dansk
  • Norsk
  • Nederlands
  • Svenska
  • Suomi
  • Portuguese (Portugisisk)
  • Russisk
  • Polski
  • Tysk (Sveits)
  • Fransk (Sveits)
  • Koreansk
  • Magyar
  • Turkce
  • Cesky
  • Forenklet kinesisk
  • Tradisjonell kinesisk
  • Japansk
 • Tilpasset tast  [x]

Angi et språk og informasjon for egendefinerte taster for tastaturet på skjermen.

  Papirstørrelser

 • USA
 • Metrisk

Angi måleenheten for papirstørrelser

Merknader:

 • Standardinnstillingen er US.
 • Landet eller regionen du valgte under den opprinnelige installeringsveiviseren, avgjør den opprinnelige innstillingen for papirstørrelse.

  Informasjon som vises1

 • Venstre side
 • Høyre side

Angi informasjonen som skal vises øverst i hjørnene på startsiden.

  Velg blant følgende alternativer:

 • Ingen
 • IP-adresse
 • Vertsnavn
 • Kontaktnavn
 • Plassering
 • Dato/klokkeslett
 • Tjenestenavn for mDNS/DDNS
 • Nullkonfigurasjonsnavn
 • Tilpasset tekst  [x]
 • Modellnavn

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Venstre side er IP-adresse.
 • Standardinnstillingen for Høyre side er Dato/klokkeslett.

  Informasjon som vises1

 • Tilpasset tekst  [x]

Angi teksten som skal vises øverst i hjørnene på startsiden.

Merk:  Du kan angi opptil 32 tegn.

  Informasjon som vises (fortsatt)1

 • Sort toner

Angi informasjonen som vises for Sort toner.

  Velg blant følgende alternativer:

 • Når den vises
  • Ikke vis
  • Skjerm
 • Melding som vises
  • Standard
  • Alternativ
 • Standard
  • [tekstoppføring]
 • Alternativ
  • [tekstoppføring]

Merknader:

 • Ikke vis standardinnstillingen for Når den vises.
 • Standardinnstillingen for Melding som vises er Standard.

  Informasjon som vises (fortsatt)1

 • Papirstopp
 • Legg i papir
 • Servicefeil

Tilpass informasjonen som vises for bestemte menyer.

  Velg blant følgende alternativer:

 • Skjerm
  • Ja
  • Nei
 • Melding som vises
  • Standard
  • Alternativ
 • Standard
  • [tekstoppføring]
 • Alternativ
  • [tekstoppføring]

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Vis er Nei.
 • Standardinnstillingen for Melding som vises er Standard.

  Tilpassing av startside

 • Endre språk
 • Søk etter holdte jobber
 • Holdte jobber
 • USB-stasjon
 • Profiler og løsninger1
 • Bokmerker1
 • Jobber etter bruker1
 • Skjemaer og favoritter1

Endre ikonene som vises på startsiden.

  Velg blant følgende alternativer:

 • Skjerm
 • Ikke vis

  Datoformat1

 • MM‑DD‑ÅÅÅÅ
 • DD‑MM‑ÅÅÅÅ
 • ÅÅÅÅ‑MM‑DD

Angi format for skriverdatoen.

Merk:  MM‑DD‑YYYY er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er DD-MM-YYYY.

  Tidsformat1

 • 12-timers A.M./P.M.
 • 24-timers klokke

Angi format for skriverklokkeslettet.

Merk:  12-timers A.M./P.M. er angitt som standardinnstilling.

  Lysstyrke for skjerm1

 • 20-100

Juster lysstyrken på skjermen

Merk:  Standardinnstillingen er 100.

  Lydtilbakemelding1

 • Knapptilbakemelding
  • Av
 • Høyttalervolum
  • 1-10

Angi volum og tilbakemelding for knappen.

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Knapptilbakemelding er På.
 • Standardinnstillingen for Høyttalervolum er 5.

  Vis bokmerker1

 • Ja
 • Nei

Angi om Bokmerker skal vises fra området Holdte jobber.

Merk:  Standardinnstillingen er Ja.

  Oppdateringshyppighet for Web-sider1

 • 30-300

Angi antall sekunder mellom oppdateringer i Embedded Web Server.

Merk:  Standardinnstillingen er 120.

  Kontaktnavn1

Angi et kontaktnavn for skriveren.

Merk:  Kontaktnavnet lagres i Embedded Web Server.

  Plassering1

Angi skriverens plassering.

Merk:  Plasseringen lagres i Embedded Web Server.

  Alarmer1

 • Alarminnstilling
 • Kassettalarm

Angi en alarm for når skriveren trenger tilsyn.

  Velg blant følgende alternativer:

 • Av
 • Enkelt
 • Uavbrutt

Merknader:

 • Standardinnstillingen for Alarmkontroll er Enkelt.
 • Standardinnstillingen for Tonerkassettalarm er Av.

  Tidsavbrudd

 • Ventemodus1
  • Deaktivert
  • 1-240

Angi hvor lang inaktiv tid det skal gå før skriveren går over i strømsparingsmodus.

Merk:  Standardinnstillingen er 15 minutter.

  Tidsavbrudd

 • strømsparingsmodus
  • Deaktivert
  • 1-120

Angi inaktiv tid før skriveren starter drift i hvilemodus.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 20 minutter.
 • Deaktivert vises bare hvis Energisparing er satt til Av.
 • Det brukes mindre strøm ved lave innstillinger, men det kan kreve lengre oppvarmingstid.

  Tidsavbrudd

 • Skriv ut med skjerm av
  • Tillat utskrift med skjerm av
  • Skjerm på ved utskrift

Skrive ut en jobb med skjermen slått av.

Merk:  Skjerm på når utskrift er standardinnstillingen.

  Tidsavbrudd

 • Tidsavbrudd for dvale
  • Deaktivert
  • 20 minutter
  • 1 time
  • 2 timer
  • 3 timer
  • 6 timer
  • 1 dag
  • 2 dager
  • 3 dager
  • 1 uke
  • 2 uker
  • 1 måned

Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren går inn i dvalemodus.

Merk:  Standardinnstillingen er 3 dager.

  Tidsavbrudd

 • Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling
  • Dvalemodus
  • Ikke gå i dvale

Angi at skriveren skal gå i dvalemodus selv når det finnes en aktiv Ethernet-tilkobling.

Merk:  Standardinnstillingen er Dvale.

  Tidsavbrudd

 • Tidsavbrudd skjerm
  • 15-300 sek

Angi inaktiv tid før skjermen automatisk går tilbake til statusen Klar.

Merk:  Standardinnstillingen er 30 sekunder.

  Tidsavbrudd

 • Forleng tidsavbrudd for skjerm1
  • Av

Forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd for skjermen i stedet for gå tilbake til startskjermen.

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

  Tidsavbrudd

 • Tidsavb utskrift
  • Deaktivert
  • 1–255 sek

Angi at skriveren skal avslutte en utskriftsjobb etter at den har vært inaktiv i den angitte tidsperioden.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 90 sekunder.
 • Når tiden er utløpt, blir alle delvis utskrevne sider som fortsatt er i skriveren skrevet ut.
 • Tidsavbrudd utskrift er bare tilgjengelig når PCL-emulering brukes.

  Tidsavbrudd

 • Tidsavbrudd venting
  • Deaktivert
  • 15-65535 sek

Angi tiden skriveren venter på å motta data fra verten.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 40 sekunder.
 • Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når skriveren bruker PostScript-emulering.

  Tidsavbrudd

 • Jobbholdingstidsavbrudd1
  • 5–255 sek

Angi hvor lenge skriveren skal vente på brukerhandling før den holder jobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er 30 sekunder.
 • Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

  Gjenopprette fra feil

 • Automatisk omstart
  • Start på nytt når inaktiv
  • Alltid starte på nytt
  • Aldri starte på nytt

Angi at skal skriveren å starte på nytt når det oppstår feil.

Merk:  Standardinnstillingen er Alltid starte på nytt.

  Gjenopprette fra feil

 • Maks. antall automatiske omstarter
  • 1-20

Angi antallet automatiske omstarter som skriveren kan utføre.

Merk:  Standardinnstillingen er 2.

  Utskriftsgjenoppretting

 • Fortsett automatisk
  • Deaktivert
  • 5–255 sek

Gjør at skriveren kan fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når disse ikke er løst i løpet av den angitte perioden.

Merk:  Standardinnstillingen er Deaktivert.

  Utskriftsgjenoppretting

 • Gjenopprett v/stopp
  • Av
  • Auto

Angi om skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt.

Merk:  Standardinnstillingen er Auto. Skriveren skriver ut fastkjørte sider på nytt hvis ikke andre skriveroppgaver trenger minnet som kreves for å holde disse sidene.

  Utskriftsgjenoppretting

 • Papirstoppassistent
  • Av

Angi at skriveren skal søke etter fastkjørt papir automatisk.

Merk:  Standardinnstillingen er På.

  Utskriftsgjenoppretting

 • Sidebeskyttelse
  • Av

Angi de korrekte utskriftsinnstillingene for siden, på skriveren.

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

  Tilgjengelighetsinnstillinger1

 • Forleng tidsavbrudd for skjerm
  • Av

Forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd for skjermen i stedet for gå tilbake til startskjermen.

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

  Tilgjengelighetsinnstillinger1

 • Talehastighet
  • Svært sakte
  • Langsom
  • Normal
  • Rask
  • Raskere
  • Svært raskt
  • Hurtig
  • Svært hurtig
  • Raskest

Juster talehastighet for taleveiledningen.

Merk:  Standardinnstillingen er Normal.

  Tilgjengelighetsinnstillinger1

 • Hodetelefonvolum
  • 1-10

Angi hodetelefonvolum.

Merk:  Standardinnstillingen er 5.

  Informasjon som sendes til Lexmark

 • Rekvisita- og sidebruk (anonymt)
  • Av

Send anonym informasjon om enhetsbruk til Lexmark.

Merk:  Standardverdien avhenger av hva du valgte ved første oppsett.

  Informasjon som sendes til Lexmark

 • Enhetsytelse (anonymt)
  • Av

Send anonym enhetsinformasjon om funksjoner og feil til Lexmark.

Merk:  Standardverdien avhenger av hva du valgte ved første oppsett.

  Informasjon som sendes til Lexmark

 • Start sending
 • Stopp sending

Angi tiden for sending av anonym informasjon til Lexmark.

  Trykk på Hvilemodus-knappen

 • Ikke gjør noe
 • Hvilemodus
 • Dvalemodus

Angi hvordan skriveren reagerer på et kort trykk på Hvilemodus-knappen når den er inaktiv.

Merk:  Standardinnstillingen er Hvilemodus.

  Trykk på/hold Hvilemodus-knappen

 • Ikke gjør noe
 • Hvilemodus
 • Dvalemodus

Bestem hvordan skriveren skal reagere på et langt trykk på Strømsparemodus-knappen når den er inaktiv.

Merk:  Standardinnstillingen er Ikke gjør noe.

  Standardinnstillinger

 • Ikke gjenopprett
 • Gjenopprett nå

Gjenopprette standardinnstillingen for skriveren.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Ikke gjenopprett.
 • Hvis Gjenopprett nå er valgt, tilbakestilles alle skriverinnstillingene til standardinnstillingene, unntatt innstillingene på menyen Nettverk/porter. Alle nedlastinger som er lagret i internminnet blir slettet. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på en harddisk, berøres ikke.

  Tilpasset startmelding2

 • Av
 • IP-adresse
 • Vertsnavn
 • Kontaktnavn
 • Plassering
 • Nullkonfigurasjonsnavn
 • Tilpasset tekst  [x]

Velg en tilpasset hjemmemelding som vises periodevis som skriverens status.

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

  Eksporter konfigurasjonsfil1

 • Eksporter

Eksporter konfigurasjonsfiler til en flash-stasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top