Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

תצורות מדפסת

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם.

ניתן להגדיר את תצורת המדפסת על-ידי הוספת מגש אופציונלי אחד ל- 250 או ל- 550 גיליונות. להוראות על התקנת המגש האופציונלי, ראה את התקנת מגשים אופציונליים.

1

לוח הבקרה של המדפסת

2

מעצור נייר

3

סל סטנדרטי

4

לחצן שחרורו דלת קדמית

5

דלת גישה ללוח הבקר

6

מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות

7

מגש אופציונלי ל- 250 או 550 גיליונות

8

מזין רב-תכליתי ל- 50 גיליונות

9

דלת קדמית

האם מאמר זה הועיל לך?
Top