Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

חסימת נייר בדלת האחורית

  1. פתח את הדלת האחורית.

    זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. סגור את הדלת האחורית.

  4. בלוח הבקרה, לחץ על .

האם מאמר זה הועיל לך?
Top