Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

שימוש בסל הסטנדרטי ובמעצור הנייר

הסל הסטנדרטי מכיל עד 150 גיליונות נייר במשקל 75 ג/מ"ר. הוא אוסף עותקים עם הפנים כלפי מטה. הסל הסטנדרטי כולל מעצור נייר כדי שהנייר לא יחליק החוצה מהסל בעת שהוא נערם.

כדי לפתוח את מעצור הנייר, משוך כך שיפתח כלפי חוץ.

הערה:  סגור את מעצור הנייר בעת העברת המדפסת למקום אחר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top