Skip to Content Information Center
Lexmark MS517

HTML menüsü

ÖğeYapılacak İşlem

  Yazı Tipi Adı

 • Albertus MT
 • Antique Olive
 • Apple-Chancery
 • Arial MT
 • Avant Garde
 • Bodoni
 • Bookman
 • Chicago
 • Clarendon
 • Cooper Black
 • Copperplate
 • Coronet
 • Courier
 • Eurostile
 • Garamond
 • Geneva
 • Gill Sans
 • Goudy
 • Helvetica
 • Hoefler Text
 • Intl CG Times
 • Intl Courier
 • Intl Univers
 • Joanna MT
 • Letter Gothic
 • Lubalin Graph
 • Marigold
 • MonaLisa Recut
 • Monaco
 • New CenturySbk
 • New York
 • Optima
 • Oxford
 • Palatino
 • StempelGaramond
 • Taffy
 • Times
 • TimesNewRoman
 • Univers
 • Zapf Chancery
 • NewSansMTCS
 • NewSansMTCT
 • New SansMTJA
 • NewSansMTKO

HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar.

Not:  Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır.

ÖğeYapılacak İşlem

  Yazı Tipi Boyutu

 • 1–255  pt

HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı 12  pt'dur.
 • Yazı Tipi boyutu 1‑puntoluk adımlarla artırılabilir.

  Ölçeklendir

 • 1–400%

HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı %100'dür.
 • Ölçekleme %1'lik adımlarla artırılabilir.

  Yönlendirme

 • Dikey
 • Yatay

HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

  Marj Boyutu

 • 8–255  mm

HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar.

Notlar:

 • Varsayılan fabrika ayarı 19  mm'dir.
 • Marj boyutu değeri 1‑mm'lik adımlarla artırılabilir.

  Arka Planlar

 • Yazdırma
 • Yazdır

HTML belgelerindeki art alanların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.

Not:  Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top