Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Etherne, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה:  אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

  • כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
  • שער הרשת
  • מסיכת הרשת
  • כינוי למדפסת (אופציונלי)
  • הערה:  כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top