Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

חיבור המדפסת באמצעות האשף להגדרה אלחוטית

לפני שתתחיל ודא כי:

 • מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.
 • כבל Ethernet מנותק מהמדפסת.
 • NIC פעיל מוגדר למצב "אוטומטי". כדי להגדירו למצב אוטומטי, נווט אל:
 •  > רשת/יציאות > NIC פעיל > אוטומטי > שלח

הערה:  הקפד לכבות את המדפסת. המתן חמש שניות לפחות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

   > רשת/יציאות > רשת ‏‏[x] > הגדרת רשת [x]‏ > אלחוט > הגדרת חיבור אלחוטי

 2. בחר את הגדרת החיבור האלחוטי.

  השתמש ב:כדי

  חפש רשתות

  מציג חיבורי רשת זמינים.

  הערה:  פריט תפריט זה מציג את כל ה- SSID לשידור מאובטח ולא מאובטח.

  הזן שם רשת

  הקלדת SSID ידנית.

  הערה:  הקפד להקליד SSID נכון.

  ‏Wi Fi Protected Setup

  מחבר המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup.

 3. בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top