Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שימוש באפשרויות מתקדמות

בחר מבין ההגדרות הבאות:

  • הדמיה מתקדמת—מאפשרת להתאים את הגדרות: הסרת רקע, איזון צבעים, השמטת צבע, ניגודיות, איכות JPEG, תמונת ראי, תמונת תשליל, סריקה מקצה לקצה, פרטי צל וחדות לפני סריקת המסמך.
  • עבודה מותאמת אישית—משלבת עבודות סריקה מרובות לעבודה יחידה.
  • מחיקת קצוותתוכל לבחור הסרה של אזור זהה סביב כל ארבעת צדי הנייר, או לבחור קצה מסוים. תוכל לבחור הסרה של אזור זהה סביב כל ארבעת צדי הנייר, או לבחור קצה מסוים. האפשרות מחיקת קצוות מוחקת כל מה שנמצא באזור שנבחר, ולא מותירה דבר בחלק זה של הסריקה.
  • יומן שידור—מדפיסה יומן שידור או יומן שגיאות שידור.
  • התאמת הטיית ADF—מיישרת תמונות סרוקות שמוטות קלות בעת שהן מתקבלות ממגש ה- ADF.
  • הערה:  אפשרות זו נתמכת בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top