Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקה על נייר מכתבים

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתק) > Copy from (העתק מ) > בחר את גודל מסמך המקור > 

 4. נווט אל:

  Copy to (העתק אל) >  בחר את המגש שמכיל את נייר המכתבים > Copy It (העתק זאת)

 5. אם אין מגשים שתומכים בנייר מכתבים, נווט אל:

  Manual Feeder (מזין ידני) >  בחר את גודל נייר המכבתים > Letterhead (נייר מכתבים)

 6. טען את נייר המכתבים אל מזין המסמכים עם הפנים כלפי מעלה, הקצה העליון ראשון ולאחר מכן גע ב- Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top