Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקה על שקפים

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתק) > Copy from (העתק מ) > בחר את גודל מסמך המקור > 

 3. נווט אל:

  Copy to (העתק אל) >  בחר את המגש שמכיל שקפים > Copy It (העתק זאת)

  אם אין מגשים שתומכים בשקפים, נווט אל:

  Manual Feeder (מזין ידני) >  >  בחר את גודל השקפים >  > Transparency (שקף) > 

 4. טען שקפים במזין הרב-תכליתי ולאחר מכן גע ב-Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top