Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית)

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) > Sides (Duplex) (צדדים (דופלקס)) >  בחר את שיטת ההדפסה הדו-צדדית המועדפת

  הערה:  בשיטת ההדפסה הדו-צדדית המועדפת, המספר הראשון מייצג צדדים של מסמכי המקור. המספר השני מייצג צדדים של ההעתק. לדוגמה, בחר "דו-צדדי לדו-צדדי" אם יש לך מסמכי מקור דו-צדדיים וברצונך לקבל העתקים דו-צדדיים.

 4. גע ב-  > Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top