Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

Collating copies (אוספת עותקים)

אם תדפיס העתקים מרובים של מסמך, באפשרותך לבחור להדפיס כל העתק כסדרה (אסוף) או להדפיס את ההעתקים כקבוצות של עמודים (לא אסוף).

אסוףלא אסוף
 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) >  הזן את מספר ההעתקים > Collate (איסוף) >  בחר את סדר הדפים המועדף >  > Copy It (העתק זאת)

האם מאמר זה הועיל לך?
Top