Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הקטנה או הגדלה של עותקים

ניתן להגדיל או להקטין העתקים מ- 25% ועד 400% מגודל מסמך המקור.

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, גע ב-Copy (העתקה).

 4. באזור Scale (קנה מידה), גע ב- או ב- כדי להקטין או להגדיל את הערך ב- 1%.

  נגיעה באפשרויות "העתק אל" או העתק מ" לאחר שינוי גודל ידני, משנה את ערך שינוי הגודל חזרה לאוטומטי.

  הערה:  Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זאת מתאימה אוטומטית את ההעתק הסרוק של המסמך המקורי לגודל הנייר עליו אתה מעתיק.

 5. גע ב- Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top