Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הכנת העתקים באמצעות נייר ממגש נבחר

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתק) > Copy from (העתק מ) > בחר את גודל מסמך המקור > 

 4. נווט אל:

  Copy to (העתק אל) >  או בחר מגש שמכיל את הנייר שבו ברצונך להשתמש > 

 5. גע ב- Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top