Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) > Advanced Options (אפשרויות מתקדמות) > Separator Sheets (גיליונות הפרדה)

  הערה:  הגדר Collate (איסוף עותקים) למצב “1,2,3 ‑ 1,2,3” כדי להכניס גיליונות הפרדה בין העתקים. אם האפשרות Collate (איסוף עותקים) מוגדרת למצב “1,1,1 ‑ 2,2,2,”, גיליונות ההפרדה מתווספים לסוף משימת ההעתקה. למידע נוסף, ראה Collating copies (אוספת עותקים).

 4. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • Between Copies (בין עותקים)
  • Between Jobs (בין משימות)
  • Between Pages (בין דפים)
  • מכובה
 5. גע ב-  > Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top