Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקת מספר עמודים על גיליון יחיד

  על מנת לחסוך נייר, ניתן להעתיק שנים או ארבע עמודים עוקבים של מסמך מרובה עמודים לגיליון נייר יחיד.

  הערות:

  • יש להגדיר את גודל הנייר לאפשרויות Letter, ‏Legal, ‏A4 או B5 JIS.
  • הקפד להגדיר את ערך גודל הנייר ל-100%
 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתק) > Advanced Options (אפשרויות מתקדמות) > Paper Saver (חיסכון בנייר) > בחר את הפלט הרצוי >  > Copy It (העתק זאת)

  הערה:  אם Paper Saver (חיסכון בנייר) מוגדר למצב Off (כבוי), האפשרות Print Page Borders (הדפס גבולות עמוד) אינה זמינה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top