Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקה חלקית של מסמך או תצלום

פעולהכןלא

שלב 1

בדוק את מיקום המסמך או התמונה.

  • ודא שמסמך המקור או התמונה הונחו עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית בפינה השמאלית העליונה של הסורק.

האם המסמך או התמונה טעונים כנדרש?

עבור לשלב 2.

הנח את המסמך או את התמונה על משטח הזכוכית של הסורק כשהוא צמוד לפינה שמאלית העליונה ופונה כלפי מטה.

שלב 2

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את גודל הנייר הטעון במגש.

  • בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של גודל הנייר.

האם הגדרת גודל הנייר תואמת לגודל הנייר שטעון במגש?

עבור לשלב 3.

שנה את הגדרת גודל הנייר כך שתתאים לנייר שטעון במגש, או טען במגש נייר שתואם להגדרת גודל הנייר.

שלב 3

  1. ציין את גודל הנייר. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה( או בתיבת הדו-שיח (הדפסה).

  2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם ההעתקים מודפסים כנדרש?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top