Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

ניתן לקבל אך לא לשלוח פקסים

פעולהכןלא

שלב 1

בדוק אם המדפסת במצב פקס

  • במסך הבית, גע ב-Fax (פקס) כדי להעביר את המדפסת למצב פקס ולאחר מכן שלח את הפקס.

הערה:  היישום Multi Send אינו תומך בפלט מסוג XPS. כדי להשתמש ב- XPS, השתמש בשיטה הרגילה לשליחת פקס.

האם ניתן לשגר פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

טען את מסמך המקור בצורה נכונה

  • טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה והקצה הקצר נכנס ראשון אל תוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או עם הפנים כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק.

הערה:  אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.

האם ניתן לשגר פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

הגדר כנדרש את את מספר הקיצור.

  • בדוק אם מספר הקיצור הוגדר עבור מספר הטלפון שברצונך לחייג אליו.
  • חייג את מספר הטלפון ידנית.

האם ניתן לשגר פקסים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top