Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

לפקס שמתקבל איכות הדפסה ירודה

פעולהכןלא

שלב 1

  בקש מהאדם ששלח את הפקס לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בדוק שאיכות מסמך המקור משביעת רצון.

 2. יגביר את רזולוציית סריקת הפקס, במידה וניתן.

 3. שלח את הפקס מחדש.

האם איכות הפקס מספקת?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

  האט את מהירות השידור של פקס נכנס.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
  • הדפס דף הגדרת רשת או את דף הגדרות התפריטים ואתר את כתובת IP באזור TCP/IP.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Fax Settings (הגדרות פקס) > Analog Fax Setup (הגדרת פקס אנלוגי).

 3. בתפריט Max Speed (מהירות מרבית), לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 14400
  • 33600
 4. לחץ על Submit (שליחה), ולשאחר מכן שלח שוב את הפקס.

האם איכות הפקס מספקת?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

החלף את מחסנית הטונר.

 • כאשר מופיעה ההודעה Cartridge low [88.xy] (מחסנית נמוכה), החלף את המחסנית ולאחר מכן שלח שוב את הפקס.

האם איכות הפקס מספקת?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top