Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

התקנת כרטיס זיכרון

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

  הערה:  ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחבר אותו ללוח הבקר.

 1. גש ללוח הבקר.

  לקבלת מידע נוסף, ראה את גישה ללוח הבקר.

 2. הוצא את כרטיס הזיכרון מהאריזה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

 3. יישר את החריץ (1) שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטה (2) שעל המחבר.

 4. לחץ את כרטיס הזיכרון היישר לתוך המחבר ולאחר מכן דחף אותו לדופן לוח הבקר עד שייכנס למקומו בנקישה .

 5. סגור את מגן לוח הבקר ולאחר מכן סגור את הדלת הגישה ללוח הבקר.

  הערה:  לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top