Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הסרת דיסק קשיח של המדפסת

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

 1. גש ללוח הבקר.

  לקבלת מידע נוסף, ראה גישה ללוח הבקר.

  הערה:  למשימה זו דרוש מברג רגיל עם להב שטוח.

 2. שחרר את הברגים שמחברים את הדיסק הקשיח של המדפסת לזווית לוח הבקר.

 3. נתק את כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת מהשקע בלוח הבקר, והשאר את הכבל מחובר לדיסק הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשוניות שעל התקע של כבל הממשק כדי לנתק את התפס לפני שתמשוך את הכבל החוצה.

 4. אחוז את הדיסק הקשיח של המדפסת בקצוות, ולאחר מכן הסר אותו מהמדפסת.

 5. סגור את מגן לוח הבקר ולאחר מכן סגור את הדלת הגישה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top