Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

התקנת Internal Solutions Port

  לוח הבקר תומך ביציאת אופציונלית אחת של Lexmark Internal Solutions Port ‏(ISP).

  הערה:  מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

 1. פתח את דלת הגישה של לוח הבקר.

 2. לחץ קלות על המעצור בצד השמאלי של דלת הגישה, ולאחר מכן הסט את דלת הגישה כדי להסיר אותה.

 3. הוצא את ערכת ה- ISP מהאריזה.

  הערה:  הקפד להסיר ולהשליך את הכבל הקטן שמחובר למחבר הלבן.

  1

  פתרון ISP

  2

  בורג לחיבור ה- ISP לזווית

  3

  מכסה חיצוני של ISP

  4

  ברגים לחיבור זווית המתכת של ה- ISP למארז המדפסת

  5

  זווית מפלסטיק

  6

  כבל ISP ארוך

 4. הכנס את זווית הפלסטיק לתוך המכסה החיצוני של ה- ISP עד שתיכנס בנקישה למקום.

 5. החלק ודחף את פתרון ה- ISP לתוך הזווית מפלסטיק.

 6. אבטח את פתרון ה- ISP לזווית הפלסטיק באמצעות הבורג הארוך.

 7. הדק את שני הברגים שבקצה פתרון ה- ISP.

 8. חבר את התקע הלבן של כבל ממשק פתרון ה- ISP לשקע הלבן שעל ה- ISP.

 9. חבר את המכסה החיצוני של ה- ISP על-ידי הכנסת הצירים תחילה.

 10. הנמך את החלק הנותר של המכסה, ולאחר מכן החלק את המכסה ימינה.

 11. העבר את כבל ה- ISP דרך המגן של לוח הבקר.

 12. פתח את המגן באמצעות הידית הירוקה.

 13. חבר את התקע הכחול של כבל ממשק פתרון ה- ISP לשקע הכחול שעל ה- ISP.

  הערה:  אם התקנת דיסק קשיח של המדפסת עליך להסיר אותו. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת דיסק קשיח של המדפסת. להתקנה מחדש של דיסק קשיח של המדפסת, ראה התקנת דיסק קשיח של המדפסת.

 14. סגור את המגן.

 15. סגור את המכסה החיצוני של ה- ISP.

 16. הערה:  לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top