Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

התקנת כרטיס אופציונלי

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 1. גש ללוח המערכת.

  למידע נוסף, ראה גישה ללוח הבקר.

 2. הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

 3. אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר את הפינים מפלסטיק   (1) שעל הכרטיס עם החורים   (2) בלוח המערכת.

 4. דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

  הערה:  כל אורך המחבר שעל הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top