Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הדפסת טפסים

    השתמש ביישום "טפסים ומועדפים" כדי לגשת במהירות ובקלות לטפסים הנמצאים בשימוש תכוף ומידע אחר שמודפס בקביעות. לפני שתוכל להשתמש ביישום זה, תחילה התקן אותו במדפסת. למידע נוסף, ראה Forms and Favorites (טפסים ומועדפים).

  1. במסך הבית, נווט אל:

    Forms and Favorites (טפסים ומועדפים( > בחר את הטופס מהרשימה >  הזן את מספר ההעתקים >  התאם הגדרות אחרות Submit (שלח)

  2. החל את השינויים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top