Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

עצות לשימוש בשקפים

  • הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
  • הזן שקפים מהמגש הרגיל או מהמזין הרב-תכליתי.
  • השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסות לייזר. על השקפים לעמוד בחום של ℃185 ללא המסה, דהייה, הסטה, או שחרור חומרי פליטה מסוכנים.
  • הערה:  אם בתפריט הנייר משקל השקף מוגדר ל"כבד" ומרקם השקף מוגדר ל"מחוספס", ניתן להדפיס א השקפים בטמפרטורה של עד 195 מעלות צלזיוס.

  • הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים כדי למנוע בעיות באיכות הדפסה.
  • לפני טעינת שקפים, כופף, אוורר ויישר את הערימה כדי למנוע הדבקה של גיליונות זה לזה.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top