Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

החלפת יחידת הדמיה

 1. לחץ על הלחצן בצד הימני של מדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת הקדמית.

 2. משוך החוצה את מיכל הטונר באמצעות הידית.

 3. הרם את הידית הירוקה, ולאחר מכן משוך החוצה מתוך המדפסת את יחידת ההדמיה.

 4. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה ולאחר מכן נער אותה.

 5. הסר את כל חומרי האריזה מתוך יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור. נגיעה עלולה להשפיע על האיכות בעבודות הדפסה עתידיות.

 6. הכנס את יחידת ההדמיה למדפסת על-ידי יישור החצים שעל המסילות הצדיות של יחידת ההדמיה עם החצים שעל המסילות הצדיות בתוך המדפסת.

 7. הכנס את מיכל הטונר למדפסת על-ידי יישור מסילות הצד שעל המיכל עם החצים שעל מסילות הצד בתוך המדפסת.

 8. סגור את הדלת הקדמית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top