Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תפריט Set Date/Time (הגדרת תאריך/שעה)

השתמש ב:כדי

  תאריך ושעה נוכחיים

מציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה של המדפסת.

  הגדר ידנית של תאריך ושעה

הזן את התאריך והשעה.

הערה:  הגדר את התאריך/שעה בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

  אזור זמן

בוחר את אזור הזמן.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.

  ניטור אוטומטי של שעון קיץ

 • On (פועל)
 • מכובה

מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשויך לאזור הזמן של המדפסת.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 'פועל', והיא משתמשת בשעון הקיץ המתאים המשויך להגדרה 'אזור זמן'.

  הגדרת שעון קיץ מותאם אישית

 • שבוע התחלת DST
 • יום התחלת DST
 • חודש התחלת DST
 • שעת התחלת DST
 • שבוע סיום DST
 • יום סיום DST
 • חודש סיום DST
 • שעת סיום DST
 • קיזוז DST

מאפשר למשתמש להגדיר את אזור הזמן.

  איפשור NTP

 • On (פועל)
 • מכובה

מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של התקנים ברשת

הערה:  On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  ‏‎NTP Server (שרת NTP)

מציג כתובת של שרת NTP.

  איפשור אימות

 • On (פועל)
 • מכובה

מחליף את הגדרת האימות למופעל או מכובה.

הערה:  Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top