Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)

השתמש ב:כדי

  Export Log (ייצוא יומן)

מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן האבטחה.

הערות:

 • כדי לייצא את היומן מלוח הבקרה של המדפסת, חבר כונן הבזק למדפסת.
 • כדי לייצא יומן משרת האינטרנט המובנה, הורד את היומן למחשב.

  Delete Log (מחיקת יומן)

 • כן
 • לא

מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת.

  Configure Log (הגדרת יומן)

 • Enable Audit (אפשור ביקורת)
  • כן
  • לא
 • Enable Remote Syslog (אפשור יומן מערכת מרוחק)
  • לא
  • כן
 • Remote Syslog Server (שרת יומן מערכת מרוחק)
  • [מחרוזת באורך 256 תווים]
 • Remote Syslog Port (יציאת יומן מערכת מרוחק)
  • 1–65535
 • Remote Syslog Method (שיטת יומן מערכת מרוחק)
  • Normal UDP (UDP רגיל)
  • Stunnel
 • Remote Syslog Facility (אפשרות יומן מערכת מרוחק)
  • 0–23
 • Log full behavior (רשום התנהגות מלאה)
  • Wrap over oldest entries (עטוף על גבי הרישומים הישנים ביותר)
  • E‑mail log then delete all entries (שלח יומן בדוא"ל ולאחר מכן מחק את כל הרישומים)

מציין איך להגדיר תצורת יומני ביקורת

הערות:

 • אפשור ביקורת קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת אבטחה וביומן המערכת המרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • אפשור יומן מערכת מרוחק קובע אם יומן נשלח לשרת מרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • Remote Syslog Server (שרת יומן מערכת מרוחק) קובע את הערכים שמשמשים כדי לשלוח יומנים לשרת יומן מערכת מרוחק.
 • Remote Syslog Port (יציאת יומן מערכת מרוחק) מזהה את היציאה שדרכה המדפסת משדרת לשרת מרוחק אירועים שנרשמו.
 • Remote Syslog Method (שיטת יומן מערכת מרוחק) מזהה את הפרוטוקול שמשמש את המדפסת לשדר לשרת מרוחק אירועים שנרשמו. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא UDP.
 • Remote Syslog Facility (אפשרות יומן מערכת מרוחק) קובעת את ערך המתקן שבו משתמשת המדפסת בעת שליחת אירועים לשרת היומנים המרוחק. ברירת המחדל של היצרן היא 4.
 • "אופן פעולת כשיומן מלא" קובע כיצד המדפסת פועלת כאשר היומן ממלא לחלוטין את הזיכרון שהוקצה לו. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "החלף ערכים ישנים ביותר".
השתמש ב:כדי

  Configure Log (continued) ((הגדרת יומן (המשך))

 • כתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת
  • [מחרוזת באורך 256 תווים]
 • Digitally sign exports (חתום דיגיטלית יצוא)
  • מכובה
  • On (פועל)
 • Severity of events to log (חומרת אירועים לרישום ביומן)
  • 0–7
 • Remote Syslog non-logged events (לוג מערכת מרוחק של אירועים שלא נרשמו)
  • לא
  • כן
 • התראת ניקוי יומן דוא"ל
  • לא
  • כן
 • התראת הסתרת יומן דוא"ל
  • לא
  • כן
 • התראת % דוא"ל מלא
  • לא
  • כן
 • % full alert level (התראת % מלא)
  • 1–99
 • התראת ייצוא יומן דוא"ל
  • לא
  • כן
 • התראת שינוי הגדרות יומן דוא"ל
  • לא
  • כן
 • Log line endings (סופי שורות יומן)
  • LF (\n)
  • CR (\r)
  • CRLF (\r\n)

מציין איך להגדיר תצורת יומני ביקורת

הערות:

 • האפשרות “Admin's e‑mail address (כתובת דוא"ל של המנהל)” קובעת אם המנהלים מקבלים אוטומטית הודעה על אירועי יומן מסוימים. להגדרה זאת יכולה להיות כתובת דואר אלקטרוני אחת או יותר (מופרד בפסיקים).
 • "ייצוא חתום דיגיטלית" קובע אם המדפסת חותמת אוטומטית כל ימן אבטחה שמיוצא. Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • "חומרת אירועים לרישום" רושם את ערך החומרה של כל אירוע. ברירת המחדל של היצרן היא 4.
 • "אירועים לא לרישום ב- Remote Syslog" קובע אם המדפסת שולחת אירועים לשרת המרוחק שיש להם רמת חומרה גדולה יותר מאשר הערך של ההגדרה "ומרת אירועים לרישום". No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • האפשרות “E-mail log cleared alert (שלח בדוא"ל יומן התראות שנוקו)" קובעת אם המדפסת שולחת דוא"ל למנהל המערכת בכל פעם שיומן נמחק דרך לוח הבקרה של המדפסת או EWS. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • "שלח בדוא"ל יומן התראה שהוחלפה" קובע אם המדפסת שולחת דוא"ל למנהל המערכת כאשר ההתראות מוחלפות. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • "שלח בדוא"ל % התראה מלא" קובע אם המדפסת שולח דוא"ל למנהל המערכת כאשר היומן ממלא כמות מסוימת של השטח שהוקצה לו. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • "% רמת התראה מלא" קובע אם השטח שתפוס על-ידי היומן שווה או חורג מהערך של רמת התראת מלא. ברירת המחדל של היצרן היא 90.
 • "שלח בדוא"ל התראת יומן שיוצא" קובע אם המדפסת שולחת דוא"ל למנהל המערכת כאשר מיוצא יומן. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • "שלח בדוא"ל התראת הגדרות יומן ששונו" קובע קובע אם המדפסת שולח דוא"ל למנהל המערכת כאשר ערך ההגדרה "איפשור יומן ביקורת" מוחלף. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
 • האפשרות "Log line endings (סופי שורות יומן)" מפרטת כיצד סופי שורות יטופלו בקובץ היומן, בהתאם למערכת ההפעלה שבה הקובץ יפותח או ייראה. ברירת המחדל של היצרן היא “LF (\n)”.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top