Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תפריט מחיקת קובצי נתונים זמניים

מחיקת קובצי נתונים זמניים מוחקת רק נתוני עבודת הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת אשר אינם נמצאים כעת בשימוש מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בדיסק הקשיח של המדפסת נשמרים (דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות).

הערה:  תפריט זה מופיע רק כאשר דיסק קשיח מפורמט ופועל של המדפסת מותקן.

שימוש ב:לשם

    מצב מחיקה

  • אוטומטי

ציון המצב עבור מחיקת קובצי נתונים זמניים.

    שיטה אוטומטית

  • מעבר יחיד
  • מעברים מרובים

מסמן את כל שטח הדיסק ששימש עבודת הדפסה קודמת. שיטה זו אינה מאפשרת למערכת הקבצים לעשות שימוש חוזר בשטח עד אשר ינוקה.

הערות:

  • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מעבר יחיד".
  • רק מחיקה אוטומטית מאפשרת למשתמשים למחוק קובצי נתונים זמניים ללא צורך בכיבוי המדפסת לפרק זמן ממושך.
  • מידע סודי במיוחד יש למחוק רק באמצעות השיטה "מעברים מרובים".
האם מאמר זה הועיל לך?
Top