Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת Card Copy (העתקת כרטיס)

הערה:  ייתכן שגרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה כוללת קישור ישיר אל Administrator’s Guide של יישום זה. כדי לבדוק עדכונים עבור מדריך למשתמשזה, עבור אל http://support.lexmark.com.

שימוש ב:לשם

העתק במהירות ובקלות כרטיסי ביטוח, זהות וכרטיסים אחרים בגודל ארנק.

ניתן לסרוק ולהדפיס את שני צדי הכרטיס על עמוד יחיד, לחסוך נייר ולהציג את הפרטים שעל הכרטיס באופן נוח יותר.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערה:  הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

 2. לחץ על הגדרות > יישומים > ניהול יישומים > Card Copy.

 3. שנה את אפשרויות ברירת המחדל לסריקה בהתאם לצורך.

  • מגש ברירת מחדל—בחר את מגש ברירית המחדל שישמש להדפסת תמונות סרוקות.
  • מספר ברירת מחדל של העתקים.—ציין את מספר ההעתקים שיש להדפיס אוטומטית בעת השימוש ביישום.
  • הגדרת ברירת מחדל לניגודיות—ציין הגדרה להגדלה או להקטנה של הניגודיות בעת הדפסת העתק של הכרטיס שנסרק. בחר מיטבי לתוכן אם ברצונך שהמדפסת תתאים אוטומטית את הניגודיות.
  • הגדרת ברירת מחדל לקנה מידה—הגדר את הגודל של הכרטיס הנסרק. הגדרת ברירת המחדל היא 100% (גודל מלא).
  • הגדרת רזולוציה—התאם את איכות הכרטיס הנסרק.
  • הערות:

   • בעת סריקת כרטיס, ודא שרזולוציית הסריקה אינה עולה על ‎200 ‎dpi עבור צבע ו- ‎400 ‎dpi עבור שחור/לבן.
   • בעת סריקת כרטיסים מרובים, ודא שרזולוציית הסריקה אינה עולה על ‎150 ‎dpi עבור צבע ו- ‎300 ‎dpi עבור שחור/לבן.
  • הדפסת גבולות—בחר את תיבת הסימון כדי להדפיס גבול סביב התמונה הסרוקה.
 4. לחץ על החל.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- Card Copy במסך הבית של המדפסת ובצע את ההוראות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top