Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת Multi Send (שליחת מרובים)

הערה:  ייתכן שגרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה כוללת קישור ישיר אל Administrator’s Guide של יישום זה. כדי לבדוק עדכונים עבור המדריך למשתמשזה, עבור אל http://support.lexmark.com.

שימוש ב:לשם

סרוק למסמך ולאחר מכן שלח את המסמך הסרוק ליעדים מרובים.

הערה:  ודא שיש מספיק מקום בדיסק הקשיח של המדפסת.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערה:  הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה- IP של המדפסת מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

 2. לחץ על הגדרות > יישומים > ניהול יישומים > Multi Send.

 3. בסעיף "פרופיל", לחץ על הוספה ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

  הערות:

  • העבר את מצביע העכבר על התיאור של כל שדה כדי לקבל עזרה עבור ההגדרה.
  • אם תבחר FTP או תיקייה משותפת בתור יעד, כדי לוודא שהגדרות המיקום של היעד נכונות. הדפס את כתובת ה- IP הנכונה של המחשב המארח שבו ממוקם היעד שצוין. לקבלת מידע נוסף על קבלת כתובת ה- IP של המחשב המארח, ראה את איתור כתובת ה-IP של המחשב..
 4. לחץ על החל.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- Multi Send במסך הבית של המדפסת, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל תצוגת המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top