Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת Scan to Network (סריקה לרשת)

הערה:  ייתכן שגרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה כוללת קישור ישיר אל Administrator’s Guide של יישום זה. כדי לבדוק עדכונים עבור המדריך למשתמשזה, עבור אל http://support.lexmark.com.

שימוש ב:לשם

סרוק מסמך ושלח אותו לתיקייה משותפת הרשת. תוכל להגדיר עד 30 יעדי תיקייה ייחודיים.

הערות:

 • למדפסת חייבת להיות הרשאה לכתוב ליעדים. במחשב שבו מצוין היעד, השתמש בהגדרות שיתוף, אבטחה וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישת כתיבה . לקבלת עזרה, ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.
 • הסמל Scan to Network מופיע רק כאשר יעד אחד או יותר מוגדרים.
 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערה:  הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הגדר Scan to Network > לחץ כאן.
  • לחץ על הגדרות > יישומים > ניהול יישומים > Scan to Network.
 3. ציין את היעדים ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

  הערות:

  • העבר את מצביע העכבר על התיאור של חלק מהשדות כדי לקבל עזרה עבור ההגדרה.
  • כדי לוודא שהגדרות המיקום של היעד נכונות, הקלד את כתובת ה- IP הנכונה של המחשב המארח שבו ממוקם היעד הספציפי. לקבלת מידע נוסף על קבלת כתובת ה- IP של המחשב המארח, ראה את איתור כתובת ה-IP של המחשב..
  • ודא שלמדפסת יש הרשאות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.
 4. לחץ על החל.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- Scan to Network במסך הבית של המדפסת, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל תצוגת המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top