Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. גע בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולות דוגמת העתקה, שליחת פקס או סריקה, כדי לפתוח את מסך התפריטים, או להגיב להודעות.

הערה:  מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להגדרה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.

גע ב-כדי

1

שינוי שפה

מפעיל את החלון המוקפץ Change Language (שינוי שפה) שמאשפר לשנות את השפה העיקרית של המדפסת.

2

העתקה

גש לתפריטי Copy (העתקה) ובצע העתקות

3

פקס

גש לתפריטי Fax (פקס) ושלח פקס.

4

דוא"ל

גש לתפריטי E-mail (דואר אלקטרוני) ושלח הודעות דוא"ל.

5

FTP

גש לתפריטי File Transfer Protocol (FTP) וסרוק מסמכים ישירות לשרת FTP.

6

חצים

גלול למעלה או למטה.

7

טפסים ומועדפים

אתר במהירות והדפס טפסים מקוונים המשמים לעתים קרובות.

8

סמל Menu (תפריט

גש לתפריטי המדפסת..

הערה:  תפריטים זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן".

9

Bookmarks (סימניות)

צור, ארגן ושמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ.

הערה:  תצוגת העץ תומכת רק בסימניות שנוצרו מתוך פונקציה זו ולא מכל יישום אחר.

10

USB Drive (כונן USB)

צפה, בחר, הדפס, סרוק או שלח בדואר אלקטרוני תמונות ומסמכים מכונן הבזק.

הערה:  סמל זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.

11

Held Jobs (משימות מופסקות)

הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.

12

מצב/חומרים מכלים

  • להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.
  • גש למסך ההודעות לקבלת מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.

13

עצות

פותח תיבת דו-שיח של עזרה תלוית הקשר.

14

חיפוש במשימות מופסקות

בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  • שמות משתמש עבור משימות הדפסה מוחזקות או סודיות
  • שמות עבודות עבור עבודות הדפסה מוחזקות, להוציא עבודות הדפסה סודיות
  • שמות פרופילים
  • מאגר סימניות או שמות עבודות הדפסה
  • מאגר USB או שמות עבודות הדפסה של סוגי קבצים נתמכים

תכונות

תכונהתיאור

קו מעקב תפריט

דוגמה:

תפריטים > הגדרות > Copy Settings (הגדרות הדפסה) > מספר עותקים

נתיב התפריט ממוקם בחלקו העליון של כל מסך תפריט. תכונה מציגה את הנתיב שבוצע כדי להגיע לתפריט הנוכחי.

גע בכל אחת מהמילים שמסומנות בקו תחתון כדי לחזור לאותו תפריט.

האפשרות "מספר העתקים" אינה מסומנת בקו תחתון כיוון שזהו שהמסך הנוכחי. אם תיגע במילה המסומנת בקו תחתון במסך "מספר העתקים" לפני שמספר ההעתקים מוגדר ונשמר, הבחירה אינה נשמרת, ואינה הופכת להגדרת ברירת המחדל.

התראת הודעת התערבות

אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.

אזהרה

אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.

סרגל הודעת מצב

  • הצג את המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה).
  • הצג מצבי מדפסת כמו Toner Low (טונר נמוך) או Cartridge Low (מחסנית נמוכה).
  • הצג הודעות המחייבות את התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תוכל להמשיך בעיבוד.

כתובת IP של המדפסת

דוגמה:

123.123.123.123

כתובת IP של מדפסת הרשת שלך נמצאת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ומוצגת כארבע קבוצות של ספרות המופרדות בנקודות. תוכל להשתמש בכתובת IP עם הגישה לשרת הינטרנט המוטמע כדי לראות ולשנות מרחק את הגדרות המדפסת גם כאשר אינך נמצא בקרבתה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top