Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

חיבור כבלים

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת אובדן נתונים או ליקויים בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה.

השתמש ב: כדי

1

שקע כבל חשמלי

חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

2

מתג הפעלה

להפעיל ולכבות את המדפסת.

3

יציאת Ethernet

לחבר את המדפסת לרשת Ethernet.

4

יציאת EXT

לחבר התקנים נוספים (טלפון או משיבון) למדפסת ולקו טלפון. השתמש ביציאה זו אם אין לך קו פקס ייעודי עבור המדפסת ושיטת חיבור זו נתמכת במדינה או באזור שלך.

הערה:  הסר את תקע המתאם כדי לגשת ליציאה.

5

יציאת LINE

לחבר את המדפסת לקו טלפון פעיל באמצעות שקע רגיל בקיר (RJ‑11), מסנן DSL או מתאם VoIP, או כל מתאם אחר המאפשר גישה לקו הטלפון כדי לשגר ולקבל פקסים.

6

יציאת USB

לחבר מקלדת או כל אפשרות תואמת אחרת.

7

יציאת מדפסת USB

חבר את המדפסת למחשב

8

חריץ אבטחה

לחבר מנעול שיאבטח את המדפסת למקום.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top