Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תפריט Help (עזרה)

פריט בתפריטתיאור

Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)

הדפסת כל המדריכים

מדריך העתקה

מספק מידע אודות העתקת מסמכים וקביעת ההגדרות

מדריך דוא"ל

מספק מידע אודות שליחת דואר אלקטרוני וקביעת ההגדרות

מדריך פקס

מספק מידע אודות שליחת פקס וקביעת ההגדרות

מדריך FTP

מספק מידע אודות סריקת מסמכים וקביעת ההגדרות

Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)

מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה

Information Guide (מדריך מידע)

מספק עזרה באיתור מידע נוסף

Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)

מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top