Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תפריט Reports (דוחות)

השתמש ב:כדי

  Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

להדפיס דוח על ההגדרות הנוכחיות של תפריט המדפסת. הדוח אף כולל מידע על מצב החומרים המתכלים ורשימת אפשרויות חומרה שהותקנו בהצלחה.

  Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)

להדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת, כגון מידע על חומרים מתכלים ומספר העמודים שהודפסו.

  Stapler Test (בדיקת שדכן)

להדפיס דו"ח שמאשר שיחידת גימור הסיכות פועלת כהלכה.

הערה:  פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות נתמכת.

  Network Setup Page (דף הגדרת רשת)

להדפיס דוח הכולל מידע על הגדרות הרשת של המדפסת.

הערה:  פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

  Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x])

להדפיס דוח הכולל מידע על הגדרות הרשת של המדפסת.

הערה:  פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות שמחוברות לשרתי הדפסה וכאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת.

  Shortcut List (רשימת קיצורי דרך)

להדפיס דוח שמכיל פרטים לגבי קיצורי דרך שהוגדרו.

  Fax Job Log (יומן משימות פקס)

להדפיס דוח שמכיל פרטים לגבי 200 הפקסים האחרונים שהושלמו.

הערות:

 • פריט תפריט זה זמין רק כאשר Enable Job Log (אפשר יומן משימות) מוגדר במצב On (מופעל) בתפריט Fax Settings (הגדרות פקס).
 • תפריט זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסת.

  Fax Call Log (יומן שיחות פקס)

להדפיס דוח שמכיל פרטים על 100 ניסיונות הפקס האחרונים, הפקסים שהתקבלו והשיחות שנחסמו.

הערות:

 • פריט תפריט זה זמין רק כאשר Enable Job Log (אפשר יומן משימות) מוגדר במצב On (מופעל) בתפריט Fax Settings (הגדרות פקס).
 • תפריט זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסת.

  Copy Shortcuts (קיצורי דרך להעתקה)

להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך להעתקה.

  E‑mail Shortcuts (קיצורי דרך לדוא"ל)

להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך לדוא"ל.

  Fax Shortcuts (קיצורי דרך לפקס)

להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך לפקס.

  FTP Shortcuts (קיצורי דרך ל-FTP)

להדפיס דוח הכולל פרטים על קיצורי דרך ל-FTP.

  Profiles List (רשימת פרופילים)

להדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת.

  Print Fonts (הדפסת גופנים)

להדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת הנוכחית שמוגדרת.

  Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)

להדפיס רשימה של כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בכונן הקשיח.

הערות:

 • הגדרת גודל מאגר העבודה חייבת להיות 100%.
 • לוודא שכרטיס הזיכרון או הכונן הקשיח הותקנו ופועלים כהלכה.

  Asset Report (דוח נכס)

להדפיס דוח הכולל את פרטי הנכס, לרבות המספר הסידורי ושם הדגם של המדפסת. הדוח כולל טקסט וברקודי UPC שניתן לסרוק למסד נתוני הנכסים.

  Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)

להדפיס סיכום של האירועים הרשומים ביומן.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top