Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

מציאת מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?באפשרותך למצוא זאת כאן

הוראות התקנה ראשונית:

 • חיבור המדפסת
 • התקנת תוכנת המדפסת

תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com.

הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת:

 • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונם
 • טעינת נייר
 • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת
 • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים
 • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה
 • הגדרת תצורת המדפסת ברשת
 • טיפול ותחזוקה של המדפסת
 • פתרון בעיות

המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com.

הערה:  מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.

מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת

Lexmark Accessibility Guide (מדריך הנגישות של Lexmark(מדריך זה זמין בכתובת http://support.lexmark.com.

עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת

עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה).

לחץ על כדי להציג מידע תלוי-הקשר.

הערות:

 • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת.
 • תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.

המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות:

 • תיעוד
 • הורדות מנהלי התקנים
 • תמיכה בצ'אט חי
 • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני
 • תמיכה קולית

אתר התמיכה של Lexmark—http://support.lexmark.com

הערה:  בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת.

רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושמור אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר:

 • מספר סוג המכשיר
 • מספר סידורי
 • תאריך רכישה
 • שם החנות בה נרכש

מידע בנושא אחריות

מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:

 • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com.
 • במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top