Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

  1. הסר את כל מסמכי המקור ממגש מזין המסמכים האוטומטי.

  2. פתח את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

  3. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  4. סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top