Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת גודל וסוג הנייר

במסך הבית, נווט אל:

  > תפריט נייר  > גודל/סוג נייר  > בחר מגש  >  בחר את גודל או סוג הנייר  > שלח

הערות:

  • הגדרת גודל הנייר נקבעת אוטומטית בהתאם למיקום של מכווני הנייר בכל מגש, למעט המגש הרגיל ל- 550 גיליונות (מגש 1) והמזין הרב-תכליתי.
  • יש לקבוע ידנית את ההגדרה "גודל נייר" עבור מגש 1 והמזין הרב-תכליתי בתפריט "גודל נייר".
  • ברירת המחדל של היצרן עבור "סוג נייר" היא נייר רגיל.
  • יש לקבוע ידנית את הגדרת סוג הנייר עבור כל המגשים.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top