Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

טעינה במזין הרב-תכליתי

השתמש במזין הרב תכליתי בעת הדפסה על גדלים וסוגים שונים של נייר או מדיה מיוחדת, דוגמת כרטיסים, שקפים, מדבקות נייר ומעטפות. תוכל להשתמש בו גם לעבודות הדפסה של עמוד יחיד או נייר מכתבים.

 1. פתח את המזין הרב-תכליתי.

  1. משוך את המאריך של המזין הרב-תכליתי.

  2. משוך את המאריך בעדינות כך שהמזין הרב-תכליתי יהיה פתוח במלואו ולמלוא האורך.

 2. לחץ על הלשונית במכוון הרוחב השמאלי, ולאחר מכן הזז את המכוונים כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 3. הכן את הנייר או המדיה המיוחדת לטעינה.

  • כופף קלות את גיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם, ולאחר מכן אוורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.
  • אחוז שקפים בקצוות. כופף קלות את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן אוורר אותן. יישר את הקצוות על משטח ישר.
  • הערה:  הימנע מנגיעה בצד ההדפסה של שקפים. הקפד שלא לשרוט אותם.

  • כופף קלות את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן אוורר אותן. יישר את הקצוות על משטח ישר.
 4. טען את הנייר או את המדיה המיוחדת.

  הערות:

  • אל תדחף נייר או מדיה מיוחדת בכוח לתוך המזין הרב-תכליתי.
  • ודא שהנייר או המדיה המיוחדת נמצאים מתחת למחוון המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא על מכווני הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.
  • טען נייר, כרטיסים ושקפים כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת. למידע נוסף על טעינת שקפים, ראה את האריזה שבה השקפים הגיעו.
  • הערה:  בטעינה של נייר A6, בדוק שהמאריך של המזין הרב-תכליתי נוגע קלות בקצה הנייר, כדי שגם הגיליונות האחרונים לא יזוזו מהמקום.

  • טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הקצה העליון נכנס ראשון לתוך המדפסת. עבור הדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הקצה התחתון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
  • טען מעטפות עם הפנים כלפי מטה כאשר הדש מצד ימין.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

 5. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר או למדיה המיוחדת שטעונים במזין הרב תכליתי.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top