Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת פקס באמצעות שירות טלפון VoIP

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

  1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  2. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאה בעלת הסימון Phone Line 1 (קו טלפון 1) או Phone Port (יציאת טלפון) במתאם ה-VoIP.

    הערה:  היציאה בעלת הסימון Phone Line 2 (קו טלפון 2) או Fax Port (יציאת פקס) אינה תמיד פעילה. ספקי VoIP עשויים לגבות תשלום נוסף על הפעלת יציאת הטלפון השנייה.

  3. חבר את הטלפון ליציאת הטלפון של המדפסת.

הערות:

  • כדי לבדוק אם יציאת הטלפון במתאם ה-VoIP פעילה, חבר טלפון אנלוגי ליציאה ואז האזן לצליל חיוג.
  • אם להתקן שלך דרושות שתי יציאות טלפון אך אינך מעוניין לשלם עוד, השתמש במפצל טלפון. חבר את מפצל הטלפון ליציאת Phone Line 1 (קו טלפון 1) או Phone Port (יציאת טלפון), ולאחר מכן חבר את המדפסת ואת הטלפון למפצל.
  • כדי לבדוק את המפצל, חבר טלפון אנלוגי למפצל והאזן לצליל החיוג.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top