Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Inštalácia voliteľnej karty

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

 2. Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

 3. Rozbaľte voliteľnú kartu.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa konektorov pozdĺž okraja karty.

 4. Kartu pevne zatlačte na miesto.

  Poznámka:  Konektor na karte sa musí po celej dĺžke dotýkať riadiacej dosky a byť s ňou zarovnaný.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nesprávna inštalácia karty môže poškodiť kartu a riadiacu dosku.

 5. Znova pripojte prístupový kryt.

 6. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Pomohol vám tento článok?
Top