Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Inštalácia pevného disku tlačiarne

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Ak pristupujete k riadiacej doske alebo inštalujete voliteľný hardvérový prvok či pamäťové zariadenie po inštalácii tlačiarne, tlačiareň vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak sú k tlačiarni pripojené iné zariadenia, tiež ich vypnite a odpojte všetky káble, ktoré smerujú do tlačiarne.

 1. Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.

 2. Pomocou skrutkovača s plochou hlavou odstráňte prístupový kryt riadiacej dosky.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Elektronické súčasti riadiacej dosky sa môžu ľahko poškodiť statickou elektrinou. Skôr ako sa dotknete akejkoľvek súčasti alebo konektora riadiacej dosky, dotknite sa kovového povrchu tlačiarne.

 3. Rozbaľte pevný disk.

 4. Pripojte pevný disk k riadiacej doske.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa stredu pevného disku, ani naň netlačte.

   Ak je nainštalovaný port interných riešení (ISP), postupujte takto:

  1. Odstráňte držiak pevného disku.

  2. Pripojte pevný disk k zariadeniu ISP.

 5. Znova pripojte prístupový kryt.

 6. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite tlačiareň.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru alebo elektrického šoku sa vyhnete tak, že zapojíte napájací kábel do riadne označenej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza blízko produktu a je ľahko dostupná.

Pomohol vám tento článok?
Top