Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Inštalácia viacpolohového zošívacieho a dierovacieho dokončovača

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  V prípade inštalácie voliteľných možností by mala byť tlačiareň alebo multifunkčná tlačiareň umiestnená na základni s kolieskami, nábytku alebo inom stabilnom povrchu. Predídete tak možnému zraneniu. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla napájania na ovládacom paneli a jeho podržaním po dobu 5 sekúnd.

 2. Vytiahnite napájací kábel najprv zo sieťovej zásuvky a potom z tlačiarne.

 3. Zaistite kolieska na základni a zabráňte tak tlačiarni v pohybe.

 4. Otvorte kryty umiestnené na pravej strane základne s kolieskami.

 5. Otvorte dvierka C.

 6. Vyberte drôtený pridržiavač papiera.

 7. Vyberte kryty.

 8. Vybaľte jednotku prenosu papiera a odstráňte pásky.

 9. Nadvihnite a zarovnajte jednotku prenosu papiera s tlačiarňou.

 10. Pevne zatlačte jednotku prenosu papiera, kým nezapadne na svoje miesto.

 11. Zatvorte dvierka C.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:  Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, pri zatváraní dvierok C sa rukami nedotýkajte označenej oblasti.

 12. Vybaľte viacpolohový zošívací a dierovací dokončovač a odstráňte pásky.

 13. Dokončovač zarovnajte s tlačiarňou na rovnom, pevnom a stabilnom povrchu.

  Poznámka:  Neinštalujte dokončovač na koberci.

 14. Zatlačte dokončovač do tlačiarne a potom vyviňte tlak nohou na jeho spodnú časť, kým nezapadne na svoje miesto.

 15. Silným potiahnutím dokončovača skontrolujte, či sa neoddeľuje od tlačiarne. Ak sa dokončovač oddeľuje, zopakujte xref_aligning_sk_xref a xref_locking_sk_xref, kým nebudú obe zariadenia spojené správne.

 16. Keď je dokončovač pripojený, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte predné spodné dvierka dokončovača.

  2. Otáčajte pákami dokončovača proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa neuvoľnia.

  3. Zatvorte dvierka.

 17. Skontrolujte medzeru medzi tlačiarňou a dokončovačom. Ak chcete upraviť nerovnomernú medzeru, otáčajte bočnými kolieskami v smere hodinových ručičiek.

 18. Pripojte napájacie káble k dokončovaču a tlačiarni a potom ich zapojte do elektrickej zásuvky.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Ak chcete zabrániť vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, pripojte napájací kábel do vhodnej a riadne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobku a je ľahko prístupná.

  POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Nepoužívajte tento produkt s predlžovacími káblami, viaczásuvkovými káblami, viaczásuvkovými predlžovacími káblami ani zariadeniami UPS. Laserová tlačiareň môže tieto zariadenia ľahko preťažiť, čo môže viesť k riziku vzniku požiaru, poškodenia majetku alebo slabému výkonu tlačiarne.

 19. Zapnite tlačiareň.

  Ak chcete, aby bol dokončovač dostupný pre úlohy tlače, manuálne ho pridajte do ovládača tlače.

  POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:  Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, v priebehu úloh tlače, v ktorých sa používa zošívačka viacpolohového zošívacieho a dierovacieho dokončovača, sa rukami nedotýkajte označenej oblasti.

Pomohol vám tento článok?
Top