Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

חיבור כבלים

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

השתמש ב:כדי

1

יציאת Ethernet

חבר את מדפסת לרשת.

2

יציאת USB

לחבר מקלדת או כל אפשרות תואמת אחרת.

3

יציאת מדפסת USB

חבר את המדפסת למחשב

4

שקע בכל חשמלי במדפסת

חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top