Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית.

הערה:  כונן ההבזק לא פועל כשהוא מחובר לכניסת ה-USB האחורית.

האם כונן ההבזק מחובר ליציאת ה-USB הקדמית?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף, ראה כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

בדוק אם יציאת ה-USB הקדמית מושבתת. לקבלת מידע נוסף ראה אפשור פעולה של יציאת ה-USB.

האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top