Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולהכןלא

שלב 1

 1. בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת המשימות המוחזקות.

  הערה:  אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ה-Print (הדפסה) וה-Hold (השהיה).

 2. הדפס את המסמכים.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

 • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב.
 • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות.

  למשתמשי Windows

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה).

 2. במקטע Print and Hold (הדפס והשהה), בחר Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים).

 3. הזן קוד PIN.

 4. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

  למשתמשי Macintosh

 1. שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה.

 2. של את המשימה בנפרד.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

 1. הוסף זיכרון למדפסת.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

  האם המסמכים הודפסו?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top