Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

המדפסת אינה מגיבה

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.

האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?

הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק אם המדפסת מופעלת.

האם המדפסת מופעלת?

עבור לשלב 4.

הפעל את המדפסת.

שלב 4

בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה.

האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות.

האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?

עבור לשלב 6.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

  • כבל ה-USB עם יציאת ה-USB במדפסת
  • כבל הEthernet עם יציאת ה-Ethernet במדפסת

שלב 6

כבה את המדפסת, התקן מחדש את אפשרויות החומרה וז הדלק אותה שוב.

לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה

עבור לשלב 7.

שלב 7

התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה

עבור לשלב 8.

שלב 8

כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top