Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. בדוק אם הנייר נטען כהלכה.

  הערות:

  • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה.
  • ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים.
 3. הכנס את המגש.

 4. הדפס את המסמך.

האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

 2. הדפס את המסמך.

האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top